rys historyczny

 

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły

 • marzec 1945 – otwarcie pierwszej w historii miasta szkoły średniej
 • 1 kwietnia 1945 – rozpoczęcie zajęć szkolnych
 • 1946/47 – pierwsza mała matura
 • czerwiec 1948 – pierwsza duża matura
 • 1956 – rozpoczęcie zajęć w nowym budynku przy ulicy Mickiewicza
 • 10 czerwca 1961 – nadanie liceum imienia Marii Konopnickiej
 • 20 października 1973 – oddanie do użytku internatu przy ulicy Polnej
 • 11 lutego 1978 – pierwszy Zjazd Absolwentów
 • 3 września 1979 – utworzenie Zespołu Szkół Nr 1 (w wyniku połączenia administracyjnego Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Rolniczej)
 • 1 września 1991 – wyłączenie ze struktury Zespołu Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcącego jako samodzielnej placówki oświatowej
 • 9-11 czerwca 1995 – uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia szkoły
 • 10 czerwca 1995 – drugi Zjazd Absolwentów
 • 2002/2003 – w wyniku reformy oświaty pierwsi absolwenci gimnazjów kontynuują naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym
 • 28 maja 2005 – III Zjazd Absolwentów
 • 2005/2006 – pierwsza w historii szkoły klasa integracyjna
 • grudzień 2008 – otwarcie kompleksu boisk sportowych realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012″
 • listopad 2010 – objęcie klas matematyczno-fizycznych patronatem Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej
 • 2012 – pierwsze miejsce, wśród szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kategorii „Ekoszkoła”
 • 2013 – porozumienie o współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2014 – patronat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • 18 września 2015 – IV Zjazd Absolwentów
 • 1 września 2018 – liceum zmienia swoją siedzibę na ul. Łęczycką 13/15

Dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego

  1. Edmund Zbylut – 1.IV.1945 – 1.IX.1945
  2. Wacław Szczygielski – 1.IX.1945 – 1.IX.1950
  3. Janina Klimecka – 1.IX.1950 – 1.IX. 1951
  4. Ignacy Bogdański – 1.IX.1951 – 1.IX.1968
  5. Jerzy Jędrzejczak – 1.IX. 1968 – 1.IX.1976
  6. Adam Binder – 1.IX.1976 – 1.IX.1991
  7. Danuta Skrzypińska – 1.IX.1991 – 1.II.1995
  8. Janina Porębska – 1.II.1995 – 1.IX.2000
  9. Maria Wójcik – 1.IX. 2000 – 1.IX.2015
  10. Jarosław Terlecki – 1.IX.2015

1945
1 kwietnia 60 uczniów rozpoczyna naukę w liceum zorganizowanym w zdewastowanym przez Niemców zabytkowym pałacu Zakrzewskich.

1945/46
W czterech klasach Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum uczy się 135 uczniów. Młodzież w wolnych chwilach pomaga w remontowaniu sal.

1946/47
Trwa remont budynku. Udaje się zorganizować szkolne mistrzostwa w siatkówce.
W maju 1947 najstarsi uczniowie zdają po raz pierwszy egzamin dojrzałości, tzw. Małą Maturę.

1947/48
Do siedmiu klas uczęszcza 200 uczniów. W budynku pałacu założono internat dla zamiejscowych, a liceum przeniesiono do nowego gmachu przy ulicy Narutowicza 13.
Uroczyste rozdanie świadectw maturalnych odbywa się w sali budynku Straży Pożarnej z udziałem Kuratora Okręgu Łódzkiego, starosty i mieszkańców Poddębic.

1948/49
Zaczyna działać Komitet ds. budowy nowej szkoły. Sprzedawane są „cegiełki“ po 50 i po 100 zł. Urządzono akwarium i terrarium, w szkole prężnie działają kółka polonistyczne, krajoznawcze, przyrodnicze i sportowe.

1949/50
Dzięki pomocy Komitetu Rodzicielskiego udaje się zakupić meble oraz uzyskać kredyt na wyposażenie internatu i radiofonizację szkoły. Egzamin dojrzałości zostaje przeprowadzony w sali świetlicowej pałacu.

1950/51
Mimo braku sali gimnastycznej uczniowie odnoszą sukcesy sportowe. Uczennica liceum po zwycięskim biegu w Łęczycy wyjeżdża na zlot sportowy do Warszawy i tam zajmuje 25 miejsce wśród kilkuset uczestników.
1953/54
Ministerstwo Oświaty przyznaje 416 tysięcy na umeblowanie i pomoce szkolne. Budynek ma kosztować 4,5 miliona złotych.
Mimo trudnych warunków szkoła zajmuje pierwsze miejsce w powiecie łęczyckim w dziedzinie sportu.

1954/55
W sierpniu rozpoczęto budowę nowego gmachu gimnazjum i liceum.
Dwie uczennice wyjeżdżają na II Ogólnopolską Zimową Spartakiadę w Karpaczu.

1955/56
3 grudnia 1956 roku rozpoczynają się zajęcia w nowym budynku przy ulicy Mickiewicza. To pierwszy tak okazały obiekt wybudowany po wojnie w Poddębicach.
Uczennica liceum otrzymuje nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki za wykonanie eksponatu artystycznego.

1959/60
15 maja 1960 roku, dzięki zaangażowaniu uczestników Koła im. M. Konopnickiej pod kierownictwem nauczycielki LO, pani Haliny Sławińskiej, otwarto szlak turystyczny im. Marii Konopnickiej.

1960/61
10 czerwca 1961 roku szkoła otrzymuje imię Marii Konopnickiej. Podczas uroczystości w hallu szkoły odsłonięto popiersie poetki.
Młodzież poddębickiego LO zajmuje I miejsce w konkursie na temat twórczości poetki z Bronowa, zorganizowanym przez „Kuriera Polskiego“.

1961/62
Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. Rozpoczęto budowę boiska szkolnego.

1962/63

4 października uroczyście odsłonięto pomnik ku czci Marii Konopnickiej w poddębickim parku.

1965/66
Odwiedziny wybitnego poety Awangardy – Juliana Przybosia. Podczas spotkania w szkole gość omawia poezję współczesną i przedstawia genezę niektórych swoich wierszy.

1967/68
Szkoła zajmuje ósme miejsce w rankingu 44 liceów porównywanych pod względem wyników egzaminów dojrzałości.

1968/69
Do programu nauczania wchodzi nowy przedmiot – zajęcia z wychowania obywatelskiego.
Przy LO utworzona zostaje nowa placówka oświatowa – Liceum Ekonomiczne na podbudowie VIII klasy szkoły podstawowej. Nowo otwarte liceum składa się z jednej 40-osobowej klasy.
Delegacja młodzieży bierze udział w I Zjeździe Szkół im. Marii Konopnickiej w Warszawie. Otrzymaną nagrodę pieniężną przeznaczono na zaprowadzenie kroniki szkolnej.

1969/70
To rok bez absolwentów, bowiem w liceach ogólnokształcących kończy się trzeci rok wprowadzania reformy oświatowej.

1970/71
W programie nauczania pojawia się nowy przedmiot – propedeutyka nauki o społeczeństwie.
Trwa remont budynku szkolnego. Rozpoczyna się organizowanie pracowni języka polskiego oraz matematyki.

1972/73
Od tego roku szkolnego zajęcia lekcyjne prowadzone są w tak zwanych klasopracowniach przedmiotowych.
Rozpoczyna się budowa internatu przy ulicy Polnej w Poddębicach.

1973/74
Nowy rok szkolny rozpoczyna się w wyremontowanej i odświeżonej szkole.
Po raz pierwszy w liceum odbywa się uroczyste ślubowanie klas pierwszych według obowiązującego Ceremoniału Szkolnego.
Wprowadzono rozszerzoną ocenę ze sprawowania oraz obowiązkową pracę fizyczną dla uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego muszą przepracować tyle godzin na rzecz szkoły i środowiska, ile wynosi tygodniowa liczba godzin lekcyjnych.
Pierwsi uczniowie spoza Poddębic wprowadzają się do budynku nowego internatu.

1977/78
Naukę rozpoczyna 500 uczniów. To już nie jedna szkoła, lecz zespół szkół licealnych obejmujący istniejące dotychczas liceum ogólnokształcące, przeniesione ze szkoły zawodowej liceum zawodowe oraz nowo powołane liceum rolnicze.
Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych – w wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Języka Rosyjskiego III miejsce zajmuje Elżbieta Jędrzejczak, do udziału w eliminacjach centralnych Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym kwalifikuje się Irena Gosławska.
11 lutego 1978 roku odbywa się I Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach (roczniki 1948-1970).

1979/80
Zostaje powołany Zespół Szkół nr 1. W jego skład wchodzą: liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, liceum rolnicze, zasadnicza szkoła zawodowa, zasadnicza szkoła rolnicza oraz internat.
W szkole ma miejsce uroczysta sesja popularnonaukowa upamiętniająca obchody 70. rocznicy śmierci patronki szkoły – Marii Konopnickiej.

1980/81
Poddębickie liceum bierze udział w X Zjeździe Szkół im. Marii Konopnickiej, który odbywa się w październiku 1980 roku.
W wojewódzkich eliminacjach XII Olimpiady Języka Rosyjskiego najlepszą znajomością języka wykazuje się uczennica LO – Ryszarda Wojciechowska.

1981/82
Grupa młodzieży z LO bierze udział w Rajdzie Pieszym Szlakiem im. M. Konopnickiej na trasie z Bronowa do Poddębic. Udział w tej sportowej rywalizacji staje się coroczną tradycją szkoły.
Po raz pierwszy w historii LO przemilczano Dzień Nauczyciela. To decyzja Rady Pedagogicznej protestującej w ten sposób przeciwko nazbyt opieszałym pracom nad projektem Karty Praw i Obowiązków Nauczyciela oraz regulacjom spraw finansowych tej grupy zawodowej.
13 grudnia 1981 roku ogłoszono w Polsce stan wojenny. Zakaz organizowania zgromadzeń powoduje, że w tym roku nie odbywa sie studniówka.
Sukces uczennicy LO w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego – II miejsce na szczeblu wojewódzkim uzyskuje Irena Nowak.
Po wieloletniej przerwie przywrócone zostają egzaminy wstępne do szkół średnich. Kandydaci muszą przebrnąć przez egzaminy pisemne: z języka polskiego i matematyki oraz egzamin ustny z dowolnie wybranego przedmiotu.

1982/83
W dniach 8 – 10 października 1982 roku odbywa się w liceum XI Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Marii Konopnickiej. Bierze w nim udział 18 liceów z całego kraju. Ważną częścią uroczystości jest wręczenie naszej szkole sztandaru i przyjęcie przez uczniów hymnu do tekstu M. Konopnickiej „Hej, siewacze“. W ramach imprez towarzyszących zjazdowi występuje warszawski Teatr na Targówku. Ballady do tekstów Konopnickiej śpiewa Sława Przybylska.

1983/84
Otwarcie nowego budynku przeznaczonego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Rolniczej. W gmachu przy Mickiewicza pozostaje Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej.

1984/85
W listopadzie 1984 roku gościem szkoły jest ówczesny Minister Oświaty i Wychowania, Bolesław Faron.
Delegacja młodzieży LO bierze udział w XII Ogólnopolskim Zjeździe Liceów im. M. Konopnickiej w Opolu.

1992/1993
Szkołę odwiedza aktor Teatru „Ateneum“ w Warszawie – Emilian Kamiński. Przedstawia ballady rosyjskiego poety Włodzimierza Wysockiego i francuskiego poety Brella.
Uczniowie wyjeżdżają na spotkanie z młodzieżą niemiecką do miasta Gotha w Turyngii. Młodzież zdobywa najwyższą górę w Turyngii, zwiedza Eisenach, Erfurt i Weimar oraz dom rodzinny Jana Sebastiana Bacha.
Liceum odwiedza poeta i absolwent – Ziemowit Skibiński. Rozmowa toczy się wokół literackich pasji gościa i jego emocjonalnego przywiązania do liceum.

1994/1995
Magdalena Walczak odnosi zwycięstwo w Finale Wojewódzkich Eliminacji XXVI Olimpiady Języka Rosyjskiego.
30 kwietnia odbywa się spotkanie absolwentów szkoły, którzy zdawali maturę w roku szkolnym 1968/69. To ich srebrny jubileusz.
II Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach upamiętniający 50-tą rocznicę powstania szkoły.

1995/1996
Uczniowie liceum biorą udział w międzynarodowym programie wymiany młodzieży Polska – Kanada. Wyjeżdżają do dalekiego Winnipeg, stolicy prowincji Manitoba.

2000/2001
W finale wojewódzkim Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych zwycięża drużyna dziewcząt LO w Poddębicach.
Dominik Wilmański zostaje finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, a rok później Laureatem tejże Olimpiady, zajmując trzecie miejsce wśród wszystkich uczestników.

2001/2002
Odbywa się spotkanie uczniów ze Zdzisławem Kupczykiem, absolwentem liceum, prawnikiem, poetą i malarzem związanym z rodzinnymi stronami.

2002/2003
W wyniku reformy oświaty, której kolejny etap rozpoczął się w 2002 roku, pierwsi absolwenci gimnazjów kontynuują naukę w nowo utworzonym trzyletnim liceum ogólnokształcącym.

2003/2004
„Portret z retuszem” to tytuł widowiska literackiego przygotowanego przez młodzież z okazji uroczystej premiery książki o Marii Konopnickiej autorstwa nauczycielki LO – Haliny Sławińskiej.

2004/2005
28 maja 2005 roku ma miejsce III Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach. Zaproszenie skierowano do wszystkich byłych uczniów – ponad 4 tysięcy osób. Oficjalne obchody uroczystości odbywają się w Hali Gimnazjum w Poddębicach, a na szkolnym balu ożywają wspomnienia sprzed lat.
20 listopada mają miejsce uroczyste obchody Święta Niepodległości. W programie uroczystości znalazły się m.in: XXXVI sesja Rady Powiatu w Poddębicach, forum dyskusyjne młodzieży oraz prezentacja programu okolicznościowego.
Szkoły pierwszy raz przeprowadzają Nową Maturę 2005. Założeniem tej formuły maturalnej jest zastąpienie egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. Matura pisemna oceniana jest przez zewnętrzne komisje egzaminacyjne.

2005/2006
Powstaje pierwsza w historii szkoły klasa integracyjna. Wśród uczniów znajduje się czworo o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
13 grudnia odbywa się uroczystość jubileuszowa XXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Historyczne wydarzenie zostało upamiętnione i przedstawione przez uczniów w programie artystycznym „Przestrzeń wolności”.

2006/2007
Uroczysta sesja Rady Powiatu w 165. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej zgromadziła w liceum delegacje kilku placówek oświatowych im. Marii Konopnickiej z terenu województwa łódzkiego. Spotkaniu towarzyszą prelekcje i prezentacje poświęcone nie tylko dorobkowi twórczemu poetki, ale również jej pobytowi w Bronowie i Gusinie.
Mistrzostwo Województwa Łódzkiego w Biegach Sztafetowych dla drużyny Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach.

2007/2008
Zwycięstwo uczniów liceum w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „TĘCZA” oraz w XXIX Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej.
Uczniowie liceum, dzięki dofinansowaniu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, uczestniczą w wymianie młodzieży na terenie Wileńszczyzny.
W ramach Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Poddębicach w LO odbywa się inauguracja setnej rocznicy opublikowania „Roty”. Licealiści prezentują program artystyczny, zaś „Rotę” brawurowo gra Orkiestra ZHP-OSP z Uniejowa. Wydarzenie kończy panel dyskusyjny w Domu Kultury oraz koncert muzyczny w wykonaniu prof. Jana Nowowiejskiego.

2008/2009
W grudniu ma miejsce otwarcie kompleksu boisk sportowych przy poddębickim liceum realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
Liceum podejmuje realizację projektu „Partnerzy w Nauce” pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego. Projekt obejmuje cztery sekcje naukowe: matematyczną, naukowo-techniczną, informatyczną i przedsiębiorczą. Oprócz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i organizacji w szkole kilku edycji Festiwalu Nauki uczniowie zyskują możliwość udziału w wycieczkach edukacyjnych i obozach naukowych.

2009/2010
Przystąpienie do programu Mam Haka na Raka, którego celem jest promocja profilaktyki nowotworowej, zaowocowało zakwalifikowaniem się do finału. Spotkaniu w Warszawie towarzyszą zajęcia z przedstawicielami Polskiej Unii Onkologii oraz rozmowa z wiceministrem zdrowia Markiem Twardowskim i przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia Bolesławem Piechą.
Uczniowie biorą udział w wykładzie na wydziale chemii UŁ, który inauguruje rozpoczęcie projektu Akademia Ciekawej Chemii oraz nawiązanie współpracy między liceum a Uniwersytetem Łódzkim. Projekt jest kontynuowany przez następne lata.
W listopadzie w Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej zawarto porozumienie w sprawie objęcia klas matematyczno-fizycznych poddębickiego LO patronatem CMF PŁ. Współpraca zapewnia zarówno udział uczniów w specjalnych wykładach, jak i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
Po ponad 25 latach matematyka wraca na maturę jako przedmiot obowiązkowy.

2010/2011
19 października ma miejsce uroczystość związana z setną rocznicą śmierci Marii Konopnickiej. Prócz uczniów poddębickiego LO, którzy wykonują inscenizację słowno-muzyczną, w świętowanie rocznicy włączają się chóry z rejonu Delegatury Sieradzkiej, harcerze ZHP Uniejów oraz prawnuczka poetki, Maria Rajpold.
Uczniowie liceum wraz z przedstawicielami Wileńskiej Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego realizują w Wilnie projekt „Szukamy wspólnych korzeni – śladami Czesława Miłosza”, korzystając z dofinansowania Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
Pierwszy wyjazd młodzieży na Politechnikę Łódzką. Zajęcia trwają pięć dni, a uczniowie mogą poznać realia studenckiego życia, mieszkając w akademiku. Wyjazdy stały się coroczną tradycją liceum.
Udział szkoły w programie blended learningowym „Wybieram e-Fizykę“. Oprócz zajęć stacjonarnych z wykładowcami uczelni wyższych uczniowie mają możliwość samokształcenia za pośrednictwem multimedialnego kursu e-learningowego na specjalnej platformie online.

2011/2012
Łukasz Iwański zajmuje I miejsce w konkursie „Spadkobiercy Tuwima i Reymonta”. Jego recenzja książki „Psy kołymskie” Jerzego Joachimka zostaje opublikowana w „Gazecie Wyborczej”, a sam Łukasz nagrodzony wyjazdem do Brukseli.
Uczniowie uczestniczą w warsztatach Masterclasses na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. To kolejne zajęcia w szkole wyższej, w których młodzież LO bierze udział co roku.
60 uczniów przystępuje do próbnej e-matury – projektu organizowanego przez Politechnikę Łódzką współfinansowanego przez Unię Europejską. Program jest innowacyjnym podejściem do tematu egzaminowania uczniów na dużą skalę z wykorzystaniem systemu opartego o sieć www.
Uczennice liceum – Ewelina, Patrycja i Paulina, wyruszają do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Szwajcarii. Oprócz zwiedzania samego ośrodka w programie znajduje się odkrywanie turystycznych perełek Genewy, Wiednia i Pragi. Wyjazd jest nagrodą organizatorów projektu „Wybieram eFizykę” dla najbardziej zaangażowanych i aktywnych jego uczestników.
Liceum w Poddębicach zajmuje pierwsze miejsce, wśród szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kategorii „Ekoszkoła”. Podczas uroczystości uczniowie wraz z Panią Dyrektor Marią Wójcik odbierają z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego dyplom, statuetkę i czek na 5 tysięcy złotych.
Szkoła przystępuje do międzynarodowego programu „Das bild der Anderen” koordynowanego przez Instytut Goethego. Młodzież z Poddębic współpracuje z uczniami z liceum Lycee La Coliniere z miejscowości Nantes we Francji.
Dzień Zdrowia w LO to jedno z działań projektu „Idziemy po zdrowie” realizowanego w liceum dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Młodzież uczestniczy w spotkaniu z dietetykiem, zajęciach ruchowych z trenerem Nordic Walking oraz w degustacji zdrowych, niskokalorycznych potraw.

2012/2013
Uczeń Adrian Paprocki zwycięzcą konkursu „Piękne doświadczenie, fascynujące wyjaśnienie” organizowanego przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Prezentacja Adriana na temat Cewki Tesli robi ogromne wrażenie na jurorach oraz publiczności.
Uczennice liceum – Paulina Maniecka i Luiza Gogulska, uczestniczki II edycji konkursu Wiedzy o Parlamentaryzmie, mają zaszczyt gościć w Sejmie RP i Pałacu Prezydenckim. Gości oprowadza sam Prezydent Bronisław Komorowski.
Oficjalne otwarcie nowocześnie wyposażonej klasopracowni przyrodniczej. Odnowienie sali było możliwe dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”.
Zakwalifikowanie szkoły do udziału w ogólnopolskim projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Zajęcia, szkolenia i warsztaty mają na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy młodzieżą, opiekunami i pedagogami.
Liceum dołącza do obchodów Nocy Profilaktyki w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, organizując warsztaty samoobrony oraz spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach.
Szkoła rozpoczyna współpracę międzynarodową w ramach programu eTwinning. Grupa uczniów nawiązuje kontakt z francuską szkołą Collége Gustave Monod. Efektem projektu jest powstanie pięciu krótkich kryminałów w języku niemieckim pisanych w grupach przez uczniów z Polski i Francji.
Podpisanie porozumienia z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Współpraca dotyczy działania UŁ i LO na rzecz rozwoju edukacji humanistycznej i językoznawczej. Uroczystość uświetnia wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Piotra Stalmaszczyka.
Szkolna drużyna piłki ręcznej zajmuje I miejsce w Wojewódzkim Finale Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Licealiada 2013. Także kolejny finał – 2014, należy do uczniów poddębickiego liceum.

2013/2014
Uczeń Wiktor Cieślak otrzymuje tytuł finalisty XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz finalisty XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej.
Kamil Maciaszczyk to zwycięzca VI i VII edycji Mistrzostw Szaradziarskich, które odbywają się w Łodzi.
Współpraca z kolejną uczelnią wyższą – Uniwersytetem Medycznym, owocuje wizytami w laboratoriach chemicznych i doświadczeniami przy użyciu specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.
Na zasadzie porozumienia podpisanego z Politechniką Łódzką uczniowie LO w Poddębicach rozpoczynają testy e-podręczników z matematyki i informatyki.
Realizowany w liceum projekt „Deutsch durch Verbrechen“ zostaje nagrodzony w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu“ organizowanego przez Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego.
Klasa o profilu dziennikarsko-prawniczym bierze udział w projekcie „Europejski Dzień Prawnika 2014“. Podczas zajęć i warsztatów z radcą prawnym młodzież zgłębia zagadnienia demokratycznego państwa prawnego oraz roli prawa i prawników w takim państwie.
W ramach projektu „Z WAT nauka jest fascynująca!“ uczniowie liceum w Poddębicach uczestniczą w wykładach z matematyki i fizyki na Wojskowej Akademii Technicznej.

2014/2015
Liceum uzyskuje patronat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach współpracy zaplanowano edukacyjne wyjazdy klas o profilach medycznym oraz biologiczno-chemicznym, doświadczenia w łódzkim laboratorium oraz gościnne zajęcia wykładowców uczelni w liceum.
Szkolny projekt „Sami sobie zagrażamy. Świadomość pierwszym krokiem do działania uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach” zostaje pozytywnie oceniony przez Kolegium II edycji konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach“ organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Oznacza to szereg działań dofinansowanych przez WFOŚiGW kwotą ponad siedemnastu tysięcy złotych.
We współpracy ze szkołą z miejscowości Mellendorf koło Hanoweru (Dolna Saksonia) wystartował niemieckojęzyczny projekt „Gedneken, erinnem – aber wie?”. Licealiści pracują z rówieśnikami z Niemiec na platformie TwinSpace, tworząc materiały o tematyce historycznej.
Uczniowie uczestniczą w kilkudniowym specjalistyczno-szkoleniowym obozie „Euroweek – Szkoła Liderów” biorąc udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów, przełamując bariery językowe i poznając zasady wolontariatu.
Liceum – „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”. W piątej edycji konkursu „Projekt z klasą” poddębickie LO dołącza do grona placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów.
Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązuje nowa formuła matury. Egzaminy maturalne są oparte na podstawie programowej kształcenia ogólnego, a nie na standardach egzaminacyjnych.

1 września 2018 – Liceum zmienia swoją siedzibę z ul. Mickiewicza 13/15 na ul. Łęczycką 13/15:

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa